جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

شورای پژوهشگاه

شورای پژوهشگاه

شرح وظایف شورا

- تصویب پروژه‌های تحقیقاتی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه نتایج به رئیس پژوهشگاه.
- تصویب برنامه سالانه پژوهشگاه از نظر پژوهشی، آموزشی و ارتباط با سایر موسسات.
- تأیید و تصویب دستورالعملهای داخلی در رابطه با وظایف مربوط.
- تصویب و تشكیل كنفرانسها، سمینارها و نظایر آن.
- تصویب دوره‌های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت و دوره‌های تخصصی آموزشی در چارچوب مقررات آموزش عالی.
- تأیید گزینش علمی و ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه جهت پیشنهاد به مراجع ذیربط.
- تصویب سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی.
- تصویب تسهیلات به منظور تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی.
- تأیید و ایجاد گروههای تخصصی پژوهشی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
- تأیید قراردادهای علمی، مقاوله‌نامه‌ها با موسسات علمی اعم از داخلی و خارجی در چهارچوب قوانین كشور.
- تصویب انتشارات علمی پژوهشگاه.
- بررسی و اظهار نظر در مواردی كه از طرف ریاست پژوهشگاه ارجاع می‌گردد.