جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

دبیرخانه جذب هیات علمی

دفتر جذب اعضای هيات علمی

مفهوم جذب
منظور از جذب اعضای هیأت علمی هرگونه استخدام عضو هیأت علمی به صورت قراردادی ، پیمانی ، طرح سربازی، مأموریت ، انتقال و رتبه تحصیلی است
 
هیأت عالی جذب
با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط های آموزش عالی كشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، كارآمد و مومن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، واحدی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كشور تشكیل شده است. این هیأت وابسته به شورای انقلاب فرهنگی می‌باشد

هیأت مركزی جذب
هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه به اختصار هیأت مركزی جذب نامیده می‌شود به منظور تدوین سیاست‌های اجرایی و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جذب اعضای هیأت علمی، بازنگری در مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه و..... نظارت بر عملكرد هیأت‌های اجرایی جذب و ارزیابی فعالیت‌های آنها و ارائه گزارش به مراجع ذیربط و انجام امور محوله از سوی هیأت عالی جذب، تشكیل شده است

هیأت اجرائی جذب
به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و هم چنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی، واحدی به نام هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تشكیل شده است كه اختصاراً هیأت اجرایی جذب نامیده می‍شود

اهداف هیأت اجرائی جذب
انجام فرآیند جذب و استخدام اعضای هیأت علمی واجد شرایط و دارای توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی با توجه به نیاز دانشگاه
 
وظایف هیأت اجرائی جذب
1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی
2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه 3. تصمیم‌‍گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی ، پیمانی ، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
4. اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
5. نظارت بر حسن اجرایی قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
6. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
تركیب اعضای هیأت اجرائی جذب
 
1. رییس دانشگاه (رییس هیأت) 2. رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 3. سه تا پنج عضو هیأت علمی از دانشگاه به انتخاب هیأت عالی جذب (با پیشنهاد رییس دانشگاه یا هیأت مركزی جذب) 4. دبیر هیأت اجرایی از میان اعضای هیأت علمی موضوع بند 3 به انتخاب و با حكم رییس دانشگاه منصوب می‍شود. 5. رییس دانشكده و مدیر گروه آموزشی مربوطه، حسب نیاز جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد پرونده متقاضیان به جلسات هیأت اجرایی جذب دعوت می‍شوند.
 
جلسات هیأت اجرائی جذب
جلسات هیأت اجرایی جذب دانشگاه بر اساس برنامه زمان بندی شده تشكیل می شود. - در این جلسات كه در محل دفتر ریاست پژوهشگاه برگزار می‌گردد موارد متعددی از قبیل تقاضای عضویت در هیأت علمی، تبدیل وضعیت ، تقاضای بورس تحصیلی، تقاضای انتقال و ... مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس ضوابط و قوانین موجود تصمیمات لازم اخذ می‌شود.
 
ساختار هیأت اجرائی جذب
دبیرخانه: كلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همكاری، تشكیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و ...توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام می‌شود.
كارگروه‌ها: هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب، كارگروه بررسی‌های علمی و عمومی زیر نظر خود تشكیل می‌دهد.
كارگروه بررسی توانایی علمی: به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب، كارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص‌های مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشكیل خواهد شد. اعضای این كارگروه عبارتند از :رییس دانشكده –مدیر گروه آموزشی ذیربط_ دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی به انتخاب هیأت اجرایی جذب – یك نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت كه بایستی از اعضای هیأت علمی رسمی باشد.
كارگروه بررسی صلاحیت عمومی: به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب كارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشكیل خواهد شد. اعضای این كارگروه عبارتند ‌‌‌از: نماینده رییس دانشگاه – نماینده مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه – سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش و با حكم دبیر هیأت مركزی جذب

تشریح فرآیند

1. اعلام فراخوان عمومی جذب اعضای هیأت علمی و راتبه تحصیلی بر اساس فرم‌ها و شرایط مربوطه
2. دریافت درخواست متقاضیان توسط دبیرخانه
3. ارسال درخواست‌های دریافتی به هیأت اجرایی جذب توسط دبیرخانه، تشكیل پرونده برای افراد واجد شرایط با نظر هیأت اجرایی جذب و ارسال پاسخ برای افرادی كه شرایط اولیه را دارا نبوده‌اند. 4. ارجاع پرونده‌های تكمیل شده توسط دبیرخانه به كارگروه‌های بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی بنا به تشخیص هیأت اجرایی جذب
5. تشكیل جلسه كارگروه بررسی توانایی علمی، بررسی پرونده متقاضیان و اعلام نتایج بررسی صلاحیت، طبق فرم‌های مربوطه به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
6. ارسال پرونده‌ها برای اتخاذ تصمیم به هیأت اجرایی جذب توسط دبیرخانه 7. استعلام و تحقیق پیرامون متقاضیانی كه مورد تأیید كارگروه‌ها قرار گرفته‌اند
8. ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی كه مورد تأیید اولیه هیأت اجرایی جذب قرار گرفته است مطابق فرم‌های مربوطه به دبیرخانه هیأت مركزی جذب از طریق پست الكترونیك
9. اعلام تصمیم نهایی هیأت مركزی جذب به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه و اعلام نتیجه به متقاضی از سوی دانشگاه
10. صدور ابلاغ استخدام رسمی آزمایشی عضو هیأت علمی توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید هیأت مركزی جذب و ارسال مدارك مورد نیاز از سوی دانشگاه
 
مدارك لازم برای تشكیل پرونده

1. سه نسخه فرم تقاضای عضویت و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی (فرم شماره 1) كه توسط متقاضی تكمیل شده باشد..(كپی فرم قابل پذیرش نیست)
2. تصویر آخرین مدرك تحصیلی (دو نسخه كارشناسی ارشد و دكتری)
3. ارزشیابی دائم یا موقت مدارك تحصیلی اخذ شده از كشورهای خارجی كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارزشیابی شده باشد.
4. ریز نمرات معتبر مقاطع كارشناسی_ كارشناسی ارشد و دكتری
5. شناسنامه علمی (خلاصه)
6. مقالات علمی _ پژوهشی و كنفرانسی (كلیه صفحات)
7. تصویر كارت ملی (هر دو طرف) در یك نسخه
8. یك نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه
9. یك نسخه تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفه
10. چهار قطعه عكس جدید 4×3
11. شرح حال مختصری از دوران زندگی خود با تكیه بر جنبه های عقیدتی و علمی
12. حكم كارگزینی (در صورت اشتغال در سایر دانشگاه های دولتی یا تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی)
13. مدارك ایثارگری (جانبازان، رزمندگان، بسیجیان آزادگان)

آدرس پست الكترونیكی هیات جذب: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


شاخص امتیاز توانایی علمی
1- چاپ مقالات در مجلات مرتبط با رشته تخصصی در مجلات علمی، پژوهشی علمی ترویجی و سایر مجلات معتبر - 10 امتیاز
2- ارائه و یا چاپ مقالات در كنگره‌های داخلی و خارجی- 5 امتیاز
3- تألیف و ترجمه كتاب - 15 امتیاز
 
folder